Traducción / Translation

Moltes gràcies per millorar aquest blog amb les vostres aportacions.
No us talleu gens!


23 de maig 2012

EDO 2012: les meves notes (2)... Simposi: "Experiències emergents en aprenentatge a les Administracions Públiques"

Mireia Ochoa (CEJFE): Noves estratègies per millorar la formació continuada en temps de crisi

Des del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada han posat el focus en l’optimització dels recursos (limitats) disponibles, la qual cosa implica repensar i reinventar el que es fa de manera continuada. 

Les metodologies s’enfoquen en l’usuari i en la cocreació de manera que resultin més adequades.

Els productes, tot i haver funcionat bé en el passat, s’han de repensar. En aquesta línia, han adoptat una política de renovació semestral del 30% de l’oferta formativa amb la intenció d’introduir més interès i dotar la formació de més actualitat. S’han plantejat la realització d’activitats que requereixin menys hores d’absència del lloc de treball i fins i tot que es puguin realitzar des del mateix lloc de treball (píndoles formatives). Al mateix temps, es potencien les habilitats/necessitats en noves tecnologies.

Pel que fa als espais, atès l’alliberament que suposa la utilització de les tecnologies per a la formació ubiqua, han adaptat els espais de manera que siguin útils per a múltiples usos, els han posat “al mercat” (com per exemple per a la realització del Congrés EDO 2012).

L’organització del temps de les persones ha canviat molt des de l’època industrial fins l’actualitat en què formació, lleure i feina conviuen en el temps. Per tant, cal escoltar les noves necessitats, apostar pel coneixement intern i posar el punt de mira en l’eficiència de la formació i a la transferència del coneixement a l’organització. S’han de contemplar noves metodologies d’aprenentatge (coaching, mentoring, PLE, xarxes i comunitats d’aprenentatge i de coneixement, transferència via narratives [digitals o no]...).

Totes aquestes transformacions han provocat l’aparició de nous rols professionals, com ara dinamitzadors de comunitats de pràctica, curadors de contiguts, gestors de coneixement...

Per difondre el coneixement generat s’ha apostat per la publicació (paper, ebooks, plataformes digitals...).


Joana Martínez i Sylvia Alonso (EAPC): Diagnosi de necessitats formatives en institucions públiques

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya es dedica a la formació continuada i a la formació estratègica, però també a l’assessorament, a la divulgació, a la reflexió i al debat.

El model de detecció de necessitats de l’EAPC és un procés d’interrogació i de reflexió sobre els objectius estratègics de l’organització per elaborar un pla formatiu alineat amb la visió de com vol ser i/o transformar-se l’organització. La detecció de necessitats s’ha posar per escrit i formalitzar per esdevenir un projecte que es pugui tirar endavant. Un procés de detecció de necessitats genera expectatives sobre les quals cal aplicar una mirada apreciativa. Es pregunta als participants què saben fer bé, posant més èmfasi en allò assolit que en les mancances.

La perspectiva prescriptiva deixa pas a la perspectiva col·laborativa per, a partir de les fons documentals existents, escoltar les necessitats de les persones i aprofitar les potencialitats existents per prioritzar què es pot atendre i què no.

Es parteix d’un qüestionari individual en el qual es deixa clara la relació entre la formació i els objectius del departament i se’ls demana quins coneixements o habilitats (no cursos concrets) creuen que necessiten reforçar mitjançant formació i que prioritzin, però per no generar falses expectatives, s’utilitzen dinàmiques grupals per universalitzar la participació i per minimitzar costos i temps.

Pel que fa als comandaments, es fa una entrevista (en què participen el cap de formació i el cap de recursos humans) en què es posa èmfasi en allò que es fa bé i en allò que es fa millor, per detectar els aspectes millorables d’una manera positiva. El resultat és altament satisfactori.


Ignasi Jambrina (CEJFE): El model de competències professionals al servei de la formació especialitzada

Es plantegen una doble utilitat que ha de satisfer la Unitat de formació: la formació continuada i la formació per als processos de selecció.

El model de formació és basa en les competències professionals i millora els continguts formatius ajustant-se a les necessitats tècniques i institucionals. La principal font de coneixement a partir de la qual identificar el model competencial és l’experiència professional. Per consensuar els comportaments necessaris per resoldre adequadament situacions difícils, s’utilitza la tècnica de l’incident crític.

La definició de les competències i dels comportaments que les identifiquen permeten que la guia formativa que s’elabora estigui adreçada específicament a cadascun dels col·lectius professionals que formen part del Departament de Justícia i orienta als professionals en les diferents modalitats formatives. Així, cada guia identifica el conjunt de competències necessàries per a l’exercici d’una bona praxis i permet també identificar aquelles competències transversals. Cada guia descriu les competències, informa sobre els continguts formatius bàsics de cadascuna d’elles i orienta sobre les activitats d’aprofundiment que les complementen.


Aleix Barrera-Corominas (EDO-UAB): Problemàtiques associades a l’avaluació de la formació a administracions locals

Una de las línies de treball de l’Equip de Desenvolupament Organitzatiu de la UAB és l’avaluació de la transferència de coneixement de les accions formatives en el marc de les institucions locals.

Avaluar és més que recollir dades, però el fet d’avaluar no implica una millora si no hi ha voluntat de transformació. Avaluar consisteix en
·         realitzar una recollida sistemàtica de dades,
·         tractar i comprendre les dades recollides,
·         valorar els resultats obtinguts i
·         prendre decisions orientades a la millora.

Per avaluar adequadament la formació (no només la satisfacció sinó també la transferència de coneixement, l’impacte sobre el lloc de treball i el retorn de la inversió) cal comptar amb la participació de:
·         el responsable de formació,
·         el formador,
·         el participant en l’activitat formativa,
·         els companys de feina de la persona que participa a la formació i
·         persones alienes a l’organització

Algunes de les dificultats amb què s’han trobat avaluant la formació amb aquest criteris han estat la poca col·laboració dels implicats, les inexactituds de les dades de participació, el fet que la formació no sempre és alguna cosa estratègica, l’existència de creences errònies sobre què significa avaluar, l’escàs recolzament per realitzar l’avaluació...


Sylvia Alonso, Joana Martínez i Mireia Plana (EAPC): Pujant esglaons: el model d’avaluació de la formació a la Generalitat de Catalunya

L’avaluació dóna sentit i valor afegit a la feina que es porta a terme des de l’EAPC (“si no oferim resultats, per a què hi som?”). Cal, per tant, canviar el paradigma per evolucionar des de la formació basada en l’activitat a una formació basada en els resultats. Per fer-ho, és necessari destinar recursos a l’avaluació.

Cal avaluar tot el pla de formació (no només les activitats), començant per la detecció de necessitats. L’avaluació ha d’estar present des del moment de disseny del pla i de les activitats. S’han de consensuar amb els formadors les activitats d’avaluació.

El model d’avaluació de la formació a la Generalitat de Catalunya es basa en:
·         una detecció de necessitats adequada,
·         un disseny orientat a l’aplicabilitat,
·         una avaluació prevista des del principi,
·         una avaluació global del pla de formació,
·         el retorn de la informació i
·         posar èmfasi en la importància de les comunicacions.

El model es basa en els quatre nivells d’avaluació descrits per Kirkpatrick (satisfacció, aprenentatge, transferència i impacte) complementats per un nivell 0 (descrit per Pineda) de coherència pedagògica i per un nivell 5 (proposat per Phillips) de retorn de la inversió (aquest de moment només és un desig).


Joseba K. Pérez (IVAP): Una xarxa d’administracions basques per a la innovació i la transferència del coneixement

L’Institut Basc d’Administracions Públiques va impulsar la creació d’un grup d’entitats públiques basques per l’excel·lència (Q-epea) que contribueix a l’impuls de la modernització de les entitats públiques del País Basc a partir de tres valors:
·         Aprenentatge compartit,
·         cooperació i
·         respecte a les persones i organitzacions.

Perquè una entitat pugui formar part d’aquest grup de qualitat, cal que compleixi una sèrie de requisits:
·         Disposar d’una diagnosi d’àrees de millora,
·         tenir establert un pla de treball per abordar les àrees de millora,
·         haver posat en marxa accions que demostrin el compromí amb l’excel·lència de l’organització
·         fer una sol·licitud signada pel responsable de l’entitat i
·         fer una aportació econòmica que faci possible el funcionament del grup.

El Q-epea realitza tot un seguit d’activitats:
·         Internes
o   Plenàries (2-3)
o   Paral·leles (2-3)
o   Benchmarking intern
o   Grups de treball
o   Certificació de Cartes de Serveis
o   Bateria de indicadors (EFQM)
·         Obertes
o   Organització d’un acte dins la Setmana Europea de la Qualitat
o   IV Congrés d’Excel·lència en la Gestió en les Administracions Públiques
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

M'agradarà conèixer la teva opinió... anima't!